02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

หมวดหมู่ > เอ็ม.ดับบลิว.เอ. ประเทศไทย

Gear Coupling

Gear Coupling

Korea Coupling (KCP) เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำตลาดในการผลิตชิ้นส่วนขอระบบการส่งพลังงาน  คุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการทำเหมือง กระดาษ อุตสาหกรรมอาหารเคมี เหล็กน้ำตาล และซีเมนต์ จากประเทศเกาหลี ที่ส่งออกมากกว่า 30 ประเทศทั่ว...

Read more

1