02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

งานด้านวิศวกรรมการเชื่อม (Engineering and Welding)

             M.W.A. WELDING (THAILAND) CO.,LTD. 

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการผลิต, สร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนงานของอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในงานโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมรับติดตั้งและประกอบ
เครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชำนาญ การที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับนวัตกรรมการออกแบบและ
การผลิตใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอด เครื่องจักรโดยใช้ระบบการควบคุมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพภายใต้
มาตรฐานการ ผลิตของบริษัทฯ
 
 
 
งานด้านวิศวกรรมการเชื่อม (Engineering and Welding)

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ดำเนินการในด้านงานวิศวกรรมการผลิตหลายๆด้านเพื่อเป็นการสนับสนุนงานอุตสาหกรรมหนักของ
โรงงานต่างๆโดยมีขั้นตอนการผลิตตามหลักวิศวกรรมควบคู่กับงานด้านวิศวกรรมการเชื่อมเฉพาะทางที่สำคัญโดยมุ่งเน้นการทำงานให้กับโรงงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการโดยมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ


 
งานเชื่อมประกอบ (การสร้างชิ้นงาน)
 
งานเชื่อมประกอบ คืองานสร้างชิ้นงานโลหะตามการผลิตของทางบริษัทฯ และงานสร้าง-ประกอบชิ้นงานตามแบบของลูกค้าMade To Order
โดยทางบริษัทฯ จะเน้นงานทางด้านอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดของงานจะเป็นทางด้านงานสร้าง-ประกอบชิ้นส่วน ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
จำพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนักเป็นต้น โดยงานสร้าง-ประกอบชิ้นงานโลหะตามการผลิตของทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการผลิต
และใช้กรรมวิธีการเชื่อมที่ ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อให้ชิ้นงานทุกชิ้นที่ผลิตออกมาได้คุณภาพและมาตรฐานตามแผนการผลิตของทางบริษัทฯงานเชื่อมซ่อม-เพิ่มประสิทธิภาพ / คุณสมบัติของชิ้นงาน

งานเชื่อมซ่อม-เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณสมบัติของชิ้นงานเป็นงานที่ทางบริษัทฯรับดำเนินการโดยเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ
เพื่อควบคุมคุณสมบัติ/โครงสร้างของโลหะที่ทำการเชื่อมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมชิ้นงานจนถึงการตรวจสอบซึ่งมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและ
ซับซ้อนโดยทางบริษัทฯ จะใช้เจ้าหน้าที่ (ทีมงานวิศวกร) ร่วมกับช่างชำนาญการเฉพาะทางเข้าดำเนินการพร้อมควบคุมเรื่องความปลอดภัยเป็น
สำคัญซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลทุกไซต์งาน


 
งานตรวจสอบ INSPECTION

งานตรวจสอบ INSPECTION ในกระบวนการเชื่อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะทำการเชื่อมและส่งมอบงานให้กับลูกค้าซึ่งทางบริษัทฯจะมีขั้นตอน
การตรวจสอบร่วมด้วยทุกครั้งโดยเป็นมาตรฐานด้านวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการตรวจสอบร่วมกับเครื่องมือที่ทัน
สมัยตามมาตรฐานวิศวกรรมการเชื่อม


 
งานด้านการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมการเชื่อมเฉพาะทาง

ทางบริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการในเรื่องการให้คำปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมการเชื่อมและงานสายวิศวกรรมการออกแบบ/ผลิตชิ้นงานต่างๆโดยมี
ทีมงานวิศวกรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คา ปรึกษาทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า

 
 
  


 
                                                                                                                                               *กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์งานด้านวิศวกรรมการเชื่อมเฉพาะทาง*