02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

งานด้านวิศวกรรมการผลิต (Engineering and Manufacturing)


 

             M.W.A. WELDING (THAILAND) CO.,LTD. 

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการผลิต, สร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนงานของอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในงานโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมรับติดตั้งและประกอบ
เครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชำนาญ การที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับนวัตกรรมการออกแบบและ
การผลิตใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอด เครื่องจักรโดยใช้ระบบการควบคุมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพภายใต้
มาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ
งานวิศวกรรมการผลิต (Engineering and Manufacturing)

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ดำเนินการในด้านงานวิศวกรรมการผลิตหลายๆด้านเพื่อเป็นการสนับสนุนงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ
โดยมีการวิเคราะห์/ออกแบบและการผลิตติดตั้ง-ปรับปรุงระบบให้กับโรงงานต่างๆที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทฯเข้าดำเนินการโดยมีการแบ่งงาน
ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คืองานด้านการผลิต (การซ่อม - สร้าง)

งานด้านการผลิตทางบริษัทฯจะเน้นงานทางด้านอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานนํ้าตาลเป็นต้นโดยรายละเอียดของงานจะเป็นทางด้านงานซ่อม-สร้าง
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเป็นส่วนใหญ่งานด้านการประกอบและติดตั้ง

งานด้านการประกอบ-ติดตั้งเป็นงานที่ทางบริษัทฯ รับดำเนินการโดยที่เป็นงานออกแบบของบริษัทฯ หรือเป็นงานรับเหมาของลูกค้าซึ่งงานส่วนใหญ่
เป็นงานสายโรงงานอุตสาหกรรมหนักโดยทางบริษัทฯจะใช้เจ้าหน้าที่ (ทีมงานวิศวกร) ร่วมกับช่างชำนาญการเข้าดำเนินการ (ฝ่ายซ่อมบำรุง)
พร้อมควบคุมเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลทุกไซต์งานงานด้านการให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรม-การออกแบบ

ทางบริษัทฯ ให้บริการในเรื่องการให้คำปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมต่างๆโดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งในและนอกสถานที่
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า