02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

โปรแกรมวิเคราะห์นํ้ามัน (Anac Oil Analysis & Diagnosis System)

 

             M.W.A. WELDING (THAILAND) CO.,LTD. 

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการผลิต, สร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนงานของอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในงานโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมรับติดตั้งและประกอบ
เครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชำนาญ การที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับนวัตกรรมการออกแบบและ
การผลิตใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอด เครื่องจักรโดยใช้ระบบการควบคุมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพภายใต้
มาตรฐานการผลิตของบริษัทฯโปรแกรมวิเคราะห์นํ้ามัน (Anac Oil Analysis & Diagnosis System)

การวิเคราะห์น้ำมันของเรานับเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานพร้อมช่วยปกป้องและยืดระยะเวลา
ในการเดินเครื่องได้เป็นอย่างดีด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยมีซอฟแวร์ที่ช่วยประเมินสถานะช่วยให้คุณสามารถติดตาม
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและอุปกรณ์และนำข้อมูลนี้เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและการบำรุงรักษาอื่น ๆได้อย่างดี
เยี่ยมในให้บริการด้านการวิเคราะห์เช่นการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนการแสกนด้วยรังสีอินฟราเรดและส่องเข้าไปดูภายในเครื่องด้วยเครื่องมือ Borescope
ที่จะช่วยให้คุณค้นพบและกำจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้


การวิเคราะห์น้ำมันช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ให้แก่อุปกรณ์


- ช่วยให้แผนการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพยิ่งที่ขึ้น

- ลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง

- ลดปริมาณน้ำมันเครื่องที่ต้องกำจัด

- ยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

- ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานยิ่งขึ้น

- ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา