02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

งานด้านระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ (Automatic Lubrication Systems)


 

            M.W.A. WELDING (THAILAND) CO.,LTD. 

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการผลิต, สร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนงานของอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในงานโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมรับติดตั้งและประกอบ
เครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชำนาญ การที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับนวัตกรรมการออกแบบและ
การผลิตใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอด เครื่องจักรโดยใช้ระบบการควบคุมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพภายใต้
มาตรฐานการผลิตของบริษัทฯงานด้านระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ (Automatic Lubrication Systems)

ระบบหล่อลื่นถือได้ว่าเป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งในกระบวนการผลิตเพราะการขาดสารหล่อลื่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้
ในอุตสาหกรรมน้ำตาลชุดลูกหีบนั้นจะมีภาระการทำงานที่สูงมีจุดที่ได้รับการเสียดสีและทำให้เกิดการสึกหรออย่างมากคือบริเวณเพลาและแบริ่ง-
ลูกหีบจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ระบบการหล่อลื่นแบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานควบคู่กับกระบวนการผลิตแผนการติดตั้ง-ปรับปรุง
ระบบหล่อลื่น ทางบริษัทฯ คำนึงถึงเรื่องความเพียงพอและเหมาะสมของสารหล่อลื่นที่มีต่อระบบเป็นสำคัญโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์
(ชุดลูกหีบ) มาเป็นตัวแปรหลักในการออกแบบระบบโดยการทำงานแบ่งออกเป็น 4ขั้นตอนหลัก คือ


1. ตรวจสอบข้อมูล

2. ออกแบบ/วิเคราะห์

3. ติดตั้ง-ปรับปรุง

4. ตรวจสอบ/ทดลองระบบ