02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเชื่อมนอกพื้นที่ (Welding Safety Regulation) 

             M.W.A. WELDING (THAILAND) CO.,LTD. 

บริษัท M.W.A. WELDING (THAILAND) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการผลิต, สร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนงานของอุตสาหกรรมหนักต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในงานโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมรับติดตั้งและประกอบ
เครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ชำนาญ การที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับนวัตกรรมการออกแบบและ
การผลิตใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอด เครื่องจักรโดยใช้ระบบการควบคุมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพภายใต้
มาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ


 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเชื่อมนอกพื้นที่ (Welding Safety Regulation)

มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทางบริษัท เอ็ม. ดับบลิว. เอ เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดได้กำหนดใช้กับพนักงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน้างาน (โรงงานที่ปฏิบัติงาน) และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยเป็นหลักกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ ที่ผู้ทำงานโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอซึ่งงบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตหรือไม่ก็ทรัพย์สินเสียหายซึ่งนับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลาโดยความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการเชื่อมนับเป็นความสำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะผู้เชื่อมต้องทำการศึกษาและหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่จะเกิดจากการเชื่อม ดังนั้นทางบริษัท เอ็ม. ดับบลิว. เอ เวลดิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยการกำหนดข้อบังคับพร้อมกับให้การอบรมกับพนักงานเป็นระยะ
เพื่อให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอย่างเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อมและตัดโลหะ

 


                           *กดที่รูปเพื่อดาว์นโหลดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเชื่อมนอกพื้นที่*